Notícies

Aprovat el pla recuperar les activitats de la cultura popular en general
Dj. 23-Jul-2020

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, aquest passat divendres 17 de juliol, el Pla de represa del sector cultural per a la cultura popular i les associacions culturals. D'aquesta manera el món de la sardana i la cobla ja té directrius per reactivar-se després del confinament. La Confederació Sardanista de Catalunya l'ha analitzat i debatut i considera que que l'última paraula sempre la tindrà cada Ajuntament. Malgrat tot, l'Ens d'Associacionisme Cultural, de la qual n'és membre la Confederació Sardanista de Catalunya, està recopilant incogruències, com les que s'ha detectat des del món de la sardana, per comentar-ho properament amb la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, el document considera "que la represa de la cultura popular haurà de posar-se també sota el paraigua d'altres plans d’actuació com els plans d’actuació municipal -especialment pel que fa a l'ús d’espais de titularitat municipal i les manifestacions festives a la via pública".

En relació a la dansa, hi ha una part explicativa sobre el fet que és una "activitat molt diversa: mentre alguns balls requereixen contacte físic, d'altres, com ara el ball de bastons, permeten mantenir una distància de més de dos metres entre els balladors". Però acaba concloent que hi ha "impossibilitat de distanciament físic en gran part de l'activitat, tant en assajos com en actuacions". També indica que és inviable l'ús de la mascareta en alguns balls que demanen més activitat física amb major profecció de partícules (com a la jota), i que en d'altres tampoc es pot usar guants (com quan s'ha de tocar castanyoles. Finalment, apunta que s'ha d'equiparar a les "activitats esportives de caire no professional".

Pel que fa a la música, en general, quan al·ludeix als instruments de vent explica que "tenen un elevat flux d'exhalació i condensació d'aigua de l'aire exhalat que pot drenar al sòl. La resta d''nstruments no impliquen més risc de contagi sempre que no es comparteixi instrument".

Per poder recuperar l'activitat, s'explica que "amb caràcter excepcional i durant el període de represa, les associacions culturals i les entitats de cultura popular es regularan com a grups de convivència habitual". Per aquesta raó "quedaran exemptes del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització de la seva activitat habitual, sempre que no hi hagi presència de persones alienes al grup". Es contempla en els següents casos: exhibició, assajos, formació i desplaçament.

El document també estableix que el grup de convivència habitual és de 20 persones participants, a no ser que les autoritats sanitàries el reduexin segons la situació epidemiològica. També apunta que no hi pot haver més d'un grup de convivència habitual en una mateixa activitat. Per considerar-se com a grup de convivència habitual cal, si és una activitat continuada sense contacte físic, que els participants siguins socis de l'entitat i si no ho són, no poden superar el 20% del grup i s'ha de tenir el seu registre de contacte. Si és una activitat amb contacte físic "o amb impossibilitat de mantenir la distància de 1,5 m", en 1r lloc només podran participar-hi amb contacte físic els socis. I "a efectes de registrar les persones que formen part d'un grup de treball o activitat, l'associació podrà establir diferents grups de convivència habitual segons les tipologies d'activitats que realitzen les persones associades". L'associació també haurà de portar "un registre dels seus membres durant un mínim de 14 dies abans de la celebració de la 1a activitat". Llavors es farà una valoració i hi haurà un "registre dels membres que participaran en les activitats, així mateix com dels llocs i dates en què es duen a terme". I en 2n lloc, perquè hi puguin participar "persones alienes a l'associació, amb caràcter esporàdic i/o immediat, caldrà que aquestes hagin superat amb èxit qualsevol de les proves de detecció de la COVID-19 homologades pel Departament de Salut i que l'associació faci un registre dels contactes. Les persones alienes a l'associació o entitat no podran superar, en aquest cas, el 10% de la totalitat del grup".

El text també explica que "en cap cas les activitats associatives de caire popular podran permetre la incorporació, mentre es duen a terme, de persones alienes a l'associació o al registre documental que s'indica". Aquest és un dels principals dubtes respecte al món de la sardana, ja que les rotllanes espontànies dificulten acomplir aquesta resolució.

Una altre aspecte és com cal afrontar les activitats amb públic. S'hi descriu com vendre entrades, cartelleria informativa a usar, senyalització d'itineraris, ús de mascaretes, i d'altres solucions, a part de diferenciar activitats a l'aire lliure i en espais tancats. En aquest sentit, "quan els espectacles o esdeveniments tinguin lloc en la via pública, hauran de seguir les indicacions que prescriuen els plans de contingència municipals, i adaptar-se a les condicions particulars".

En tots els casos, és clar, caldrà adoptar les mesures sanitàries adequades per evitar possibles infeccions i propagació del coronavirus. També es recomana "el manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió". També es fa menció de la necessitat de vigilar amb els col·lectius vulnerables i les mesures de protecció de caire general per als associats. Així, per exemple, es comenta que "en cas que es faci servir vestuari, indumentària o roba específica, es rentarà i desinfectarà diàriament, s'haurà de fer de forma mecànica en cicles de rentat d'entre 60 i 90 graus. També es farà el mateix procediment de neteja i desinfecció, les peces de roba utilitzades per les persones associades en contacte amb el públic". D'altres consideracions són que "l'accés a zones comunes haurà de ser organitzat i coordinat per mantenir el distanciament físic en les zones esmentades", que es desaconsella l'ús de guants o que cal que la distància sigui d'un metre com a mínim amb el públic.

Les persones associades també hauran de tenir mesures de seguretat sanitària a disposició, com recomanacions d'higiene, hidrogel, productes per desinfectar, etc. El document incorpora un annex d'un model de declaració responsable per a ús d'associacions i entitats, a firmar per cadascun dels participants.

En general, el document reconeix que "la cultura popular és inclusiva i la seva vivència està estretament lligada a la participació activa de la ciutadania, que sovint es produeix de forma espontània i improvisada".

El document complet es pot consultar aquí. Però aquest és el document bàsic per recuperar les activitats sardanistes a Catalunya, però cal acabar d'aconseguir l'aprovació per part de cada Ajuntament un cop preparat tot aquest procediment.